جشن باستانی چهار شنبه سوری

آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش
و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می رویم
سرخی تو از من ، زردی من از تو
جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک و خجسته باد .ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

چها رشنبه سوری

بیا در غروب آخرین سه شنبه سال برای گردگیری

افکارمان آتشی بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم

زردی خاطرات بد را به آتشو سرخی عشق را از

آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان خاموش کنیم

چهار شنبه سوری بر دوستان گلم مبارک .ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺭﻭ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺑﺨﻮﺭﻳﻢ؟

١ . ﻛﻠﺴﻴﻢ :
– ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎﻯ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺷﺒﻬﺎﺳﺖ!ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻠﺴﯿﻢ

‎خانه پزشکی و سلامت ایرانیان‎'s photo.

ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .

– ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﻪﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺮ ﺷﺐ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻗﺮﺹ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
– ﭼﻮﻥ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﻯ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺸﻪ

٢ . ﺁﻫﻦ :

– ﺁﻫﻦ ﺭﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺎ ٢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻴﺪ !
ﺍﺻﻮﻻ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻩ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮﻓﻪ ! ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼﺕﮔﻮﺍﺭﺷﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ، ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﻴﺸﻪ ﺁﻫﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﻩ !
– ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ، ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﻴﺮ، ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ، ﻧﺎﻥ،ﭼﺎﻯ،ﻓﻴﺒﺮ ﻭ ﻗﺮﺹ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﻤﮕﻰ ﺟﺬﺏ ﺁًﻫﻦ ﺭﺍﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ !

٣ . ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ C :

ﺩﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺭﻭ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ :
– ﺍﻳﻦ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ،ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ
ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ، ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ .
– ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﻣﺤﺮﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ .

۴. ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻯ B :

ﻛﻠﻴﻪ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ (B1 -B12) ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﺑﻨﺪ ﭘﺲ
ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻏﺬﺍ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺧﻮﺭﺩﻩﺷﻮﻧﺪ .

۵ . ﺭﻭﻯ ( ﺯﻳﻨﻚ) :

ﺑﺘﺎﺯﮔﻰ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻮ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺑﺪﻥ .
– ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺹ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻌﺪﻩ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺨﻮﺭﻳﺪ
– ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺹ ﺁﻫﻦ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﺪ، ۶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺭﻭﻯ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ( ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺩﺍﺭﻥ)
– ﻣﺼﺮﻑ ﻗﺮﺹ ﺭﻭﻯ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ٢ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ

۶ . ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E :

– ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻏﺬﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﻳﻚ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﭼﺮﺑﻰ ﺍﺳﺖ
– ﻗﺮﺻﻬﺎﻯ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺠﺎ ﻗﻮﺭﺕ ﺑﺪﻫﻴﺪ ! ﻧﺼﻒ ﻛﺮﺩﻥ، ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﺎ ﺟﻮﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺹ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.

برای دریافت لینک جدیدترین اخبار پزشکی و سلامت در ایمیل خود از طریق لینک زیر عضو شوید ؛ارسال شده در دانستنی ها ، ،سلامت وپوست،ماسک ها، خواص مواد غذایی، گیاهان دارویی وتغذیه , زیبایی | پاسخ دهید:

از کبد مراقبت کنید

بیماری‌های کبدی در گروه‌ کشنده‌های خاموش دسته بندی می‌شوند چون در بسیاری

I Love Fruits &cocktails's photo.

از موارد بیمار متوجه بیماری وابسته به کبد نمی‌شود. آزمایش خون نیز نمی‌تواند در مراحل اولیه بیماری‌های وابسته به کبد موثر باشد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ضمیمه خانواده روزنامه اطلاعات، کبد عضو حیاتی بدن است با این مراقبت‌ها از بیماری‌های کبد پیشگیری کنید:

الکل ممنوع

همه مشکلات کبدی مثل کبد چرب وابسته به مصرف الکل نیست اما مصرف الکل یکی از عوامل تهدید کننده کبد است. اعتیاد به الکل هشداری به سلامت کبد است. با ترک الکل از کبد مراقبت کنید.

چاقی ممنوع

چاقی و اضافه وزن بیمارگونه یکی از دلایل اصلی عملکرد ناقص کبد است. یک گام اساسی برای مراقبت از کبد حفظ وزن ایده آل و مناسب است.

مصرف به اندازه آب

برای مراقبت از کبد باید به فکر سم زدایی باشید. یکی از راه‌های سم زدایی از بدن مصرف به اندازه آب است. مطمئن شوید که روزانه ۸ تا ۱۰ لیوان آب یا مایعات سالم دیگر دریافت می‌کنید.

مصرف میوه و سبزی

برای سم زدایی کبد روانه باید ۵ عدد میوه یا سبزی مصرف کنید. مصرف مقدار مناسبی میوه و سبزی در سم زدایی از کبد بسیار موثر است.

ویتامین سی و بی

ویتامین سی یک ویتامین شفا بخش است که به بالابردن سطح ایمنی بدن کمک می‌کند و ویتامین‌های گروه ب برای عملکرد درست کبد ضروری هستند.

فیبر، پروتئین و مواد معدنی

همه این موارد برای ساخت سلول‌های سالم و بازسازی کبد ضروری هستند. آنچه در طول روز مصرف می‌کنید باید چربی کم و فیبر و مواد معدنی بیشتر باشد.ارسال شده در دانستنی ها ، ،سلامت وپوست،ماسک ها، خواص مواد غذایی، گیاهان دارویی وتغذیه , زیبایی, سلامتی و رژیم غذایی | پاسخ دهید:

جایگزین طبیعی برای بروفن

ایبوپروفن یکی از رایج‌ترین مسکن‌های موجود در بازار است، اما این دارو مانند انواع

‎خانه پزشکی و سلامت ایرانیان‎'s photo.

داروهای شیمیایی عوارضی را به دنبال دارد. اما جایگزین آن چیست؟ مصرف مسکن‌ها روند صعودی داشته و اغلب مردم به راحتی از آن‌ها استفاده می‌کنند. اما این مسکن‌های شیمیایی تا چه اندازه کارایی دارند؟ آیا اصلا ارزشش را دارد؟

مصرف مسکن‌ها در زنان بیشتر است. آن‌ها به جای مواد خوراکی طبیعی و حتی میوه، همیشه مسکن با خود حمل می‌کنند! اما این مسکن‌های شیمیایی از چه زمانی متداول شد؟ علاوه بر این مسئله، مسکن‌ها می‌توانند موقتا درد را آرام کنند، اما پس از چند ساعت دوباره آن درد خودش را به شما نشان می‌دهد. البته شاید بگویید که یک مسکن دیگر مصرف می‌کنید، ولی این رویه تا چه زمانی می‌خواهد ادامه داشته باشد؟!

مردم مثل نقل و نبات مسکن استفاده می‌کنند. این مسکن‌ها اما علاوه بر عدم ناتوانی در ساکت کردن دائم درد، عوارض نیز دارند. افرادی زیادی حتی برای درد‌های بسیار کوچک و البته دندان‌درد از آن‌ها استفاده می‌کنند. تقریبا اکثر پزشکان نیز هنگام مشاهده درد در بیمار، فورا به او ایبوپروفن و داروهای مشابه توصیه می‌کنند.

تحقیقات اما مضرات فراوان ایبوپروفن و مسکن‌های شیمیایی را تایید کرده و این داروها بهتر است حتی‌المقدور در شرایط عادی اصلا استفاده نشود. به جای آن می‌توان از زردچوبه به عنوان یک مسکن طبیعی استفاده کرد. افراد مسن نسبت به خواص زردچوبه آگاهی بیشتری دارند.

خواص زردچوبه و طرز تهیه ترکیب
این ادویه خوش رنگ هیچ عوارض جانبی نداشته و سرشار از پلی‌فنل است که می‌تواند انرژی زیادی تولید کند. در پژوهش‌ها مشخص شده که زردچوبه بیش از ۶۰۰ خاصیت دارد. زردچوبه برای از بین بردن التهاب داخلی و خارجی بدن بسیار کارآمد است.

جایگزین طبیعی برای ایبوپروفن

یک قاشق چایخوری زردچوبه، یک فنجان عسل و آب یک عدد لیموترش را داخل ظرفی شیشه‌ای ریخته و با قاشق هم بزنید تا خوب ترکیب شوند. این محلول کاملا طبیعی را کنار بگذارید.

حال سه مرتبه در روز، یک فنجان آب گرم بنوشید. البته پیش از نوشیدن آن، هر بار یک قاشق از محلول طبیعی و آرامش بخش به آن یک فنجان آب گرم اضافه کنید.

نتیجه یک پژوهش علمی
بر اساس پژوهش منتشر شده در «ژورنال درمان جایگزین و تکمیلی» زردچوبه کاملا سالم‌تر و موثرتر از ایبوپروفن عمل می‌کند. این پژوهش بر روی ۱۹۰ فرد مبتلا به آرتروز زانو انجام شد که به دو دسته تقسیم شده بودند. گروهی که به مدت شش هفته و به میزان ۲۰۰۰ میلی‌گرم در روز زردچوبه استفاده کرده بود، نسبت به گروه ایبوپروفن (۸۰۰ میلی‌گرم در روز) در همان مدت زمان، نتایج مطلوب‌تری را نشان داده بود.

بنابراین توصیه می‌شود که هنگام مواجهه با انواع درد، به جای استفاده از مسکن‌های شیمیایی از ترکیبات زردچوبه به صورت روزانه استفاده شود.ارسال شده در ادویه ها | پاسخ دهید:

علل و درمان خانگی خشکی دور چشم

به دلیل ظریف و حساس بودن پوست دور چشم، این ناحیه ممکن است به راحتی خشک شود. در این قسمت جهت درمان این عارضه رهنمودهایی را همراه با چندین داروی ساده ارائه کرده‌ایم.
به منظور درمان خشکی دور چشم، به هنگام خواب چند قطره روغن زیتون یا بادام را به اطراف چشم زده و اجازه دهید به مدت یک شب بر روی پوست بماند.
اولین نشانه‌های پیری عموماً به شکل خطوط نازک و چین و چروک در اطراف چشم دیده می‌شود. نخستین علائم بیماری یا استرس نیز در این مناطق منعکس می‌شوند. در واقع، پوست اطراف چشم بسیار ظریف و حساس بوده و این امر موجب می‌شود این ناحیه، در معرض خشک شدگی قرار گیرد. غیر از سالخوردگی که با خشکی، وجود خط‌های ریز و چین و چروک مشخص می‌شود؛ عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند پوست اطراف چشم را تحت تأثیر قرار دهند. این عوامل عبارتند از برخی عوارض پزشکی، فاکتورهای سبک زندگی، تغییرات آب و هوایی و غیره.

چه عواملی موجب خشکی دور چشم می‌شوند؟

همانطور که قبلاً ذکر شد، پوست اطراف چشم در معرض خشک شدگی قرار دارد. این امر به دلیل عدم وجود غدد چربی کافی در این ناحیه است. غدد چربی سبوم یا چربی پوست، با ترشح چربی رطوبت پوست را حفظ می‌کنند. پوست به دلیل خشکی، ممکن است تیره و چشمها کدر و گرفته به نظر برسند. این بیماری می‌تواند با مراقبت‌های مناسب رفع شود. همیشه بهتر است درباره علل این عارضه اطلاعات اولیه‌ای داشته باشیم، زیرا با این کار می‌توان از بیشتر این عوارض جلوگیری کرد.

فاکتورهای سبک زندگی

• داشتن خواب ناکافی و یا خوابیدن در اواخر شب به طور دائم
• تغذیه نامناسب و یا سوء تغذیه
• حمام کردن بیش از حد و یا گرفتن دوش آب گرم
• سیگار کشیدن و یا سوء مصرف الکل
• افراط در استفاده از لوازم آرایشی

از جمله عوامل تأثیر گذار بر این عارضه می‌باشند.

عوارض پزشکی

اگزما، پسوریازیس صورت psoriasis، درماتیت سبورئیک seborrheic dermatitis، التهاب پلک blepharitis، و درماتیت پلک برخی از عوارض پزشکی هستند که می‌توانند موجب خشکی پوست اطراف چشم شوند. غیر از خشکی، این امکان وجود دارد که پوست به صورت پوسته پوسته و ناهموار درآید. برخی از این عوارض با علائمی مانند قرمزی، تورم، خارش و جوش یا دانه همراهند. حتی خشکی می‌تواند در اثر آلرژی یا حساسیت ایجاد شود. افراد مبتلا به دیابت و کم کاری تیروئید نیز ممکن است دچار خشکی اطراف چشم شوند. کمبود ویتامین A عارضه‌ی دیگری است که با خشکی پوست ارتباط می‌یابد. استرس نیز یکی از علت‌های شایع این عارضه می‌باشد.

عوامل دیگر

تغییرات آب و هوایی نیز می‌تواند پوست را به خصوص در نواحی حساس تحت تأثیر قرار دهد. این حالت عمدتاً در طول زمستان، زمانی که سطح رطوبت بسیار پایین است، تجربه می‌شود. در این حالت پوست رطوبت خود را از دست می‌دهد و خشک و پوسته پوسته می‌شود. قرار گرفتن طولانی در معرض نور خورشید یکی از علل شایع خشکی پوست است. استفاده منظم از مواد آرایشی و پاک کننده‌های صورت با مواد شیمیایی می‌تواند به پوست اطراف چشم آسیب برساند. آرایش چشم نیز اگر به طور منظم استفاده شود می‌تواند مضر باشد. مالیدن‌های مداوم چشمان، دلیل دیگری برای این بیماری است.

چگونگی درمان این عارضه

چنانچه مبتلا به بیماری نهفته‌ای باشید، بایستی جهت درمان آن به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید. در غیر این صورت، می‌توانید این عارضه را با برخی اقدامات ساده‌ای که در زیر به صورت فهرست در آورده‌ایم، درمان نمایید.

آب بیشتری مصرف نمایید

یکی از بهترین درمان‌های خانگی جهت خلاصی از خشکی پوست دور چشم، افزایش آب مصرفیتان است. حداقل هشت تا ده لیوان آب در روز بنوشید. پوست خشک، به راحتی خشک و پژمرده می‌شود و موجب گسترش خطوط نازک و چین و چروک شده و به نظر تیره‌تر می‌رسد. افزایش مصرف آب برای مرطوب ساختن خلط سینوس سودمند است. با این کار تخلیه مخاط مرطوب شده به راحتی انجام می‌شود، در نتیجه احتمال ایجاد حلقه‌های سیاه دور چشم، التهاب و خشکی اطراف آن کاهش می‌یابد.

دور چشم را بطور صحیح مرطوب سازید

حتماً پوست را به خوبی مرطوب سازید. هر بار که صورت خود را می‌شویید، از مرطوب کننده‌ی با کیفیت و خوبی استفاده نمایید. هرگز فراموش نکنید بعد از دوش گرفتن پوست خود را مرطوب سازید. می‌توانید یک کرم شب مخصوص دور چشم را نیز استفاده نمایید. کرم و یا مرطوب کننده را به آرامی بر روی پوست بمالید.

هرگز چشمان خود را نمالید

از مالیدن و کشیدن پوست اطراف چشم‌ها خودداری کنید، به این دلیل که این ناحیه بسیار ظریف و حساس است. چنین مالیدنی ممکن است موجب قرمزی، خارش، یا احساس سوزش شود. سرانجام، پوست متحمل آسیب شده و ایجاد خشکی نماید. استفاده‌ی منظم از آرایش و پاک کردن آن، با فشار و کشیدگی بر روی پوست همراه خواهد بود.

از دیر خوابیدن خودداری نمایید

استراحت و خواب کافی داشته باشید و از دیر خوابیدن بپرهیزید تا از خشکی شدید پوست اطراف چشم جلوگیری شده و این خشکی برطرف شود. افرادی که هر روز هشت ساعت می‌خوابند، از چهره‌ای جذاب و بدون تیرگی و خشکی اطراف چشم برخوردارند. حفره‌های سینوس در هنگام خواب تخلیه می‌شوند و دیر خوابیدن‌های مداوم این تخلیه را کاهش می‌دهد، در نتیجه باعث به وجود آمدن حلقه‌های تیره دور چشم می‌شود. بنابراین به خواب زیبای خود برسید به گونه‌ای که سرتان کمی بالا باشد.

به طور مرتب ورزش کنید

انجام دادن ورزش به طور منظم برای بدن مفید می‌باشد. همین امر برای پوست نیز کاربرد دارد. ورزش گردش خون و اکسیژن رسانی در بدن را بهبود می‌بخشد. تمرینات هوازی در بهبود سلامت پوست صورت می‌تواند فواید بیشتری را به اثبات برساند. ورزش همچنین جهت کنترل استرس که یکی دیگر از عوامل مرتبط با خشکی پوست، به ویژه در اطراف چشم است، مفید می‌باشد.

از آرایش کردن صرف نظر کنید

از بکار بردن مواد آرایشی در اطراف چشم، حداقل به مدت چند روز خودداری کنید می‌توانید از کرم‌های پوست حاوی روغن‌های طبیعی، نرم کننده، آنتی اکسیدان، ویتامین و مواد معدنی استفاده نمایید. استفاده از لوازم آرایشی با مواد شیمیایی می‌تواند به پوست ظریف صورت آسیب برساند. آرایش کردن و پاک کردن آن، به پوستی که چندین مرتبه در طول این فرایند کشیده می‌شود، فشار وارد می‌کند.

از قرار گرفتن در معرض آب و هوای بد اجتناب کنید

هنگامی که به بیرون از منزل در زیر نور خورشید می‌روید، از یک کلاه و عینک آفتابی استفاده کنید و به صورت خود یک کرم ضد آفتاب خوب بمالید. همچنین توصیه می‌شود که یک عینک محافظ بر چشم بزنید. از دستگاه بخور در طول زمستان استفاده کنید به این دلیل که آب و هوای خشک می‌تواند موجب از دست رفتن آب پوست شود.

سیگار را ترک نمایید

سیگار کشیدن و مصرف بیش از حد الکل را ترک کنید، به این دلیل که می‌توانند موجب از دست رفتن آب پوست شده و به آن آسیب برسانند. کشیدن سیگار و مصرف الکل می‌تواند به گردش خون ضعیف و کاهش جریان اکسیژن به پوست منجر شود که به نوبه خود باعث خشکی آن می‌شود. کشیدن بیش از حد سیگار و مصرف کافئین نیز ممکن است موجب بی‌خوابی گردد که به نوبه خود بر پوست اطراف چشم اثر می‌گذارد.

از یک رژیم غذایی مغذی پیروی کنید

مهمتر از همه نقش حیاتی تغذیه‌ی مناسب در سلامت پوست است. مواد معدنی همچون روی و سلنیوم و ترکیباتی مانند لوتئین، بیوفلاونوئید، کاروتنوئیدها، و اسیدهای چرب امگا ۳ جهت مراقبت از پوست مفید می‌باشند. پروتئین، ویتامین B و ویتامین E نیز برای پوست های خشک مفیدند. مقدار زیادی میوه و سبزیجات تازه را در رژیم غذایی خود وارد نمایید.

از محصولات مراقبتی پوست با مواد شیمیایی بپرهیزید

از مواد پاک کننده ملایم صورت استفاده کرده و از دوش آب گرم اجتناب کنید. از بکار بردن مواد آرایشی حاوی مواد شیمیایی به هر قیمتی که شده، بپرهیزید. مواد آرایشی که مواد تشکیل دهنده آنها پارابنها parabens، رزین، لانولین، پروپیلن گلیکول، نیکل، مواد عطری fragrances و غیره می‌باشند، ممکن است بر پوست اطراف چشم تأثیر بگذارند. هنگامی که نوبت به استفاده از مواد پاک کننده‌ی دور چشم می‌رسد، بایستی نمونه‌هایی را بکار ببرید که مرطوب کننده و ماده‌ی اصلی آن روغن باشند. ماسک‌های قوی چشم نیز جهت مرطوب ساختن اطراف چشم مفیدند. سرم‌های مرطوب کننده چشم می‌توانند قبل یا بعد از آرایش مورد استفاده قرار گیرند.

درمان‌های خانگی را امتحان کنید

هنگامی که نوبت به درمان‌های خانگی می‌رسد، شیر خام جهت کاربرد موضعی، در موارد بسیار زیادی استفاده می‌شود. گلاب نیز می‌تواند در مداوای پوست خشک اطراف چشم شگفتی‌ساز باشد. عسل، گلیسیرین و روغن نارگیل همچنین جهت جوان کننده پوست مفید هستند. چای کیسه‌ای سبز که با آب سرد نم‌دار شده نیز می‌تواند به عنوان کمپرس مورد استفاده قرار گیرد چرا که برای برطرف نمودن خشکی، خطوط ریز و چین و چروک اطراف چشم مفید می‌باشد.
اگر هیچ یک از این درمان‌ها کارساز نبودند، می‌توانید با یک متخصص زیبایی و یا متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید. سخن آخر اینکه، خشکی پوست اطراف چشم عارضه‌ای است که می‌تواند با داروهای ساده درمان شود. چنانچه با علائم دیگری همراه باشد، با پزشک خود مشورت نموده تا بیماری یا اختلالات نهفته‌ی احتمالی را برطرف نماید. می‌توانید از این عارضه با مصرف آب کافی، استفاده‌ی روزانه از مرطوب کننده، انجام ورزش‌ به طور منظم و پیروی از یک رژیم سالم جلوگیری نمایید.
سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً جنبه‌ی آموزشی داشته و نبایستی به منظور جایگزین توصیه‌های پزشک متخصص در نظر گرفته شود. مراجعه به پزشک خود بی‌خطرترین راه تشخیص و درمان هرگونه عارضه و بیماری است.

مترجم: رزیتا ملکی‌زاده- منبع:راسخون


ارسال شده در دانستنی ها ، ،سلامت وپوست،ماسک ها، خواص مواد غذایی، گیاهان دارویی وتغذیه , زیبایی | پاسخ دهید:

رنگ و روی خوب با کلم‌پیچ

کلم، حاوی مواد مغذی و ویتامین k است. این ویتامین کمک می‌کند خون لخته نشود؛

I Love Fruits &cocktails's photo.

همچنین خوردن کلم‌پیچ برای تیرگی دور چشم‌ها نیز مفید است و سایه‌های مرده دور چشم را از بین می‌برد. سطح ناکافی از آهن در رژیم غذایی باعث می‌شود شما رنگ‌پریده به نظر برسید؛ پس اگر می‌خواهید همیشه رنگ و روی خوبی داشته باشید، کلم‌پیچ را فراموش نکنید.

آجیل‌ها دوست شما هستند

این خوراکی‌ها سرشار از چربی‌های تک غیراشباعی هستند؛ بنابراین مصرف آنها میزان چربی‌های چنداشباعی تجمع‌یافته در بدن را کاهش می‌دهد. به این ترتیب این چربی‌ها در دیواره رگ‌ها رسوب نکرده و باعث بروز سکته قلبی نمی‌شوند. از طرفی با از بین رفتن چربی‌های اضافی، مشکل اضافه وزن نیز برطرف می‌شود.

گردو؛ غذای مغز

دکتر لیپمن می‌گوید: اسیدهای چرب امگا ۳ و ویتامین E در گردو وجود دارد. گردو را به نام «غذای مغز» نیز می‌نامند و این فقط به‌خاطر شباهت آن به مغز نیست، بلکه به خاطر وجود امگا ۳ فراوان در آن است. برای درست عمل کردن مغز، به امگا ۳ نیاز داریم. گرچه فواید زیادی در آجیل پنهان است، بعضی‌ها به گمان اینکه آجیل باعث افزایش وزن می‌شود، از خوردن گردو و دیگر آجیل‌ها امتناع می‌کنند. ولی ثابت شده، افرادی که حداقل دو بار در هفته آجیل مصرف می‌کنند، احتمال افزایش وزن‌شان به‌مراتب کمتر از آنهایی است که اصلا آجیل مصرف نمی‌کنند. گردو، بهترین منبع منگنز و مس است. مطالعات نشان می‌دهد همه ما در روز به ۴/۱ فنجان گردو نیاز داریم.

I Love Fruits &cocktails


ارسال شده در خواص خوراکی ها و دانه ها،خشکبار، روغن ها، گیاهان و میوه ها, دانش تغذیه | پاسخ دهید:

ﻧﮑﺎﺕ ﻃﻼﯾﯽ ﻭ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻻﻏﺮﯼ

بانوان و آقایان:

‎ورزش رژیم تناسب‎'s photo.

-۱ ﺩﻭ ﻗﺎﺷﻖ ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺑﺠﻮﺵ ﻭﻗﺘﯽ
ﻭﻟﺮﻡ ﺷﺪ ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﺒﺪ ﺭﻭ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻫﻢ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺭﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﮐﻦ
ﻣﯿﮑﻨﻪ .
-۲ ﺩﻭ ﻗﺎﺷﻖ ﺗﺨﻢ ﺷﺮﺑﺘﯽ ﺭﻭ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺁﺏ
ﺟﻮﺵ ﻭﻗﺘﯽ ﻟﻌﺎﺏ ﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮﺭﯼ ﻣﺮﺑﺎﯼ ﮔﻞ
ﺳﺮﺥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﻫﻢ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻭ ﺍﻣﮕﺎ ﺳﻪ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻫﻢ ﺳﯿﺮ ﻧﮕﻬﺘﻮﻥ ﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﻪ
ﻧﻤﯿﺸﯿﺪ .
-۳ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍهید ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺁﺏ ﺟﻮﺷﯿﺪﻩ ﻭﻟﺮﻡ
ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﺩﻭ ﻗﺎﺷﻖ ﺁﺑﻠﯿﻤﻮﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻟﯿﻤﻮ ﺭﯾﺨﺘﯿﺪ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﻫﻢ ﻭﺭﻡ ﺑﺪﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻻﻏﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ هستش.
-۴ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ
ﻻﻏﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺱ …ﺗﻮﯼ ﺳﺎﻻﺩ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ
ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﺪ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺗﻮﯼ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭﻟﺮﻡ ﺷﺪ
ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ .
-۵ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﮔﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺩﻭﺳﺖ
ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﺑﺎ ﺁﺑﻠﯿﻤﻮ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ
ﺳﺲ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ.
-۶ ﺣﺘﻤﺎ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺳﯿﺐ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ
ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ (ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺸﻪ ) ﺑﺎﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ..

مینا نجفیارسال شده در دانستنی ها ، ،سلامت وپوست،ماسک ها، خواص مواد غذایی، گیاهان دارویی وتغذیه , زیبایی | پاسخ دهید:

آشنایی با خواص بادام هندی

کاشو یا بادام هندی به دلیل طعم منحصر به فردش یکی از آجیل‌های محبوب مردم کشور ما و دیگر کشورها است.

این آجیل به شکل لوبیا یا بهتر است بگویم کلیوی شکل است که در پایین یا زیر میوه‌ی درختی که بلارد نام دارد، یافت می‌شود.

با این که بادام هندی متعلق به جنوب شرقی برزیل است اما در بین مردم تمام جهان محبوب است.

در قرن ۱۶ میلادی، پرتغالی‌ها این دانه را با خود به هند و برخی کشورهای آفریقایی بردند.

امروزه کشورهای هند، تانزانیا، موزامبیک، نیجریه و برزیل تولید کننده‌های بزرگ کاشو هستند.

در برخی کشورها مانند برزیل و نیجریه از این دانه، کره‌ی نرم خوش مزه‌ای درست می‌کنند که بسیار مطبوع است. این کره از چرخ کردن و فشرده شدن آن حاصل شود.

برای این که با خاصیت این گیاه بیشتر آشنا شوید متن زیر را مطالعه نمایید:

فواید مصرف بادام هندی

* پیشگیری از سنگ‌های صفراوی

مصرف کاشو برای پیشگیری از تشکیل سنگ‌های صفراوی بسیار مفید است؛ یک تحقیق ۲۰ ساله‌ی جمع آوری شده از ۸۰۰۰۰ زن پرستار نشان می‌دهد کسانی که در هفته حدود ۳۰ گرم بادام هندی مصرف نموده‌اند در مقایسه با دیگرانی که آن را در برنامه‌شان نداشته‌اند، ۲۵ درصد کمتر به سنگ‌های صفراوی مبتلا شدند. بنابراین آن را وارد برنامه‌ی غذایی روزانه‌تان نمایید.

* سلامت استخوان ها و آرامش

این حقیقت کاملاً جا افتاده است که کلسیم برای استحکام استخوان‌ها ضروری است، اما بد نیست بدانید که منیزیم نیز برای حفظ سلامت استخوان‌ها حیاتی است. حدود دو سوم منیزیم بدن در استخوان‌ها وجود دارد.

منیزیم برای متابولیسم کلسیم در بدن لازم است و با تراز کردن میزان کلسیم، به تنظیم تونوسیته‌ی عصبی و عضلانی کمک می‌کند. در واقع کلسیم برای انقباض عضلانی و منیزیم برای انبساط آن مورد نیاز است.

* آنتی اکسیدانی قوی

از دیگر مواد معدنی موجود در کاشو می‌توان به مِس اشاره کرد. مس یکی از اجزای مهم آنزیم‌های بدن است که در خیلی از فرآیندهای فیزیولوژیکی بدن شرکت می‌کند.

مس برای برداشتن رادیکال‌های آزاد مُضر در بدن و برای استفاده‌ی بهینه‌ی آهن کمک بزرگی است.

مس برای تولید ملانین و برای پرورش استخوان‌ها و بافت‌های ارتباطی بدن ضروری است.

* کاهش ریسک افزایش وزن

بر خلاف باور عموم مردم که می‌گویند مصرف منظم بادام هندی موجب اضافه وزن و چاقی می‌شود، باید گفت که تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که این تصورات غلط، بی‌اساس است. در حقیقت افرادی که دو بار در هفته از بادام هندی استفاده می‌کردند در مقایسه با دیگر افراد مشابهی که اصلاً بادام هندی نمی‌خوردند اضافه وزن کمتری داشتند. البته بد نیست بدانید که هر ۳۰ گرم بادام هندی حدود ۱۶۰ کالری انرژی دارد.

* سلامت قلب و عروق

بادام هندی منبع خوبی از ویتامین K است که به تنظیم انعقاد خون و شرایط ناشی از آن کمک می‌کند.

کاشو فشار خون بالا را کاهش می‌دهد چرا که به عنوان یک دیوروتیک یا مُدر خوب مطرح می‌باشد و علاوه بر این عواملی هم چون منیزیم و لینولنیک اسید نیز در آن یافت می‌شود که از عوامل تنظیم کننده‌ی فشار خون هستند.

پس برای پیشگیری از بیماری‌های کرونری قلب، هفته‌ای ۴ بار و هر بار به اندازه‌ی یک مشت بادام هندی بخورید.

به طور کلی بیشتر آجیل‌ها به دلیل داشتن اسیدهای چرب غیر اشباع برای سلامت قلب مفید هستند.

احتیاط کنید:

* بادام هندی حاوی مقادیر قابل ملاحظه‌ای از اگزالات است. مطالعات نشان داده است که تجمع این مواد در بدن می‌تواند منجر به کریستاله شدن آن‌ها و در نتیجه ایجاد مشکل شود.

از این رو افرادی که مشکلات کلیوی درمان نشده دارند، یا این که کلیه‌ها و یا کیسه‌ی صفرای‌شان را در آورده‌اند باید از مصرف این آجیل پرهیز کنند. دریافت زیاد اگزالات ممکن است موجب کاهش جذب کلسیم نیز بشود.

* آلرژی غذایی یکی دیگر از عوارضی است که ممکن است با خوردن کاشو به وجود بیاید. این واکنش‌های آلرژیک ممکن است یا فوری باشد و خاص(مانند خارش، گرفتگی بینی، تورم لب‌ها و…) یا ممکن است با تأخیر و عمومی باشد(مانند خستگی و افسردگی).

بادام هندی

نکات مربوط به پخت و پز

بادام هندی می‌تواند در خیلی از دستور پخت غذاها وجود داشته باشد مثل سالادها، ماکارونی‌ها، سوپ‌ها، خورش‌ها و حتی دسرها.

در غذاهایی که با پختن آماده می‌شوند معمولا بادام هندی را در مراحل آخر پخت اضافه می‌کنند، در غیر این صورت بادام هندی‌ها خیلی زود نرم شده و بافت‌شان از هم پاشیده می‌شود.

در این نوع غذاها، دانه‌های بادام هندی نرم می‌شوند و بنابراین صدای خرد شدن‌شان را در دهان‌تان مانند دیگر آجیل‌ها نمی‌شنوید، اما در سالادها و دسرها می‌توانید بافت بادام هندی را به همان صورتی که است، در زیر دندان‌های‌تان احساس کنید.

منبع: تبیانارسال شده در خواص خوراکی ها و دانه ها،خشکبار، روغن ها، گیاهان و میوه ها | پاسخ دهید:

بهترین زمان مصرف ماست

خوردن ماست همراه با غذا توصیه نمی‌شود، چرا که خلطی که با خوردن ماست همراه  غذاهای

I Love Fruits &cocktails's photo.

پختنی مخصوصاً غذاهای گوشتی تولید می‌شود، خلط سالمی نمی‌باشد.
ماست را در قدیم همراه غذا نمی‌خورند، بلکه به صورت میان وعده مصرف می‌شده است. متأسفانه امروزه در اکثر سفره‌های ما ایرانیان، ماست همراه غذا مصرف می‌شود در صورتی که این رویه اشتباه است.
.
• باید بدانیم که بهترین نحوه مصرف و خوردن ماست در قدیم این گونه بوده است که داخل ماست دانه‌هایی مانند گردو، کشمش، بادام زمینی، پسته و فندق می‌ریختند و به صورت عصرانه یا چاشت به عنوان میان وعده میل می‌کردند. با این کار اولاً اثر بدی که ماست خورده شده با غذا، در تولید خلط سالم دارد از بین می‌رود (چرا که با یک فاصله از غذا مصرف می‌گردد)، ثانیاً سردی ماست نیز گرفته می‌شود، برای بچه‌ها و سالمندان خوردن ماست با مصلحات توصیه می‌گردد.
.
• بچه‌ها امروزه معمولاً ماست را خیلی دوست دارند، لذا به جای دادن ماست همراه غذا به کودکان، توصیه می‌گردد ماست به همراه دانه‌ها به صورت میان وعده یا حتی در برخی مواقع آن را به عنوان غذا (بدون این که در کنار آن غذای پختنی دیگری مصرف شود) همراه با مقداری نان سنگک به کودک بدهید.
حتی می‌توان با مقداری دم کرده زعفران هم سردی ماست را بگیرید و هم آن را رنگی نمایید تا برای کودکان جذاب‌تر گردد. آب لبوی پخته شده نیز برای جذاب کردن رنگ ماست پیشنهاد می‌شود.
.
.
• مهم
*** خوردن ماست با سرکه (ترشیجات) یا آب‌لیمو در دراز مدت باعث لک‌های پوستی می‌شود.
*
***خوردن ماست با ماهی آن هم در یک شب زمستانی با توجه به این که هر دوی این مواد غذایی سرد هستند و طبیعت زمستان و شب نیز هر دو سرد می‌باشند، افراد را مخصوصاً سالمندان که طبیعت سنی آنان نیز سرد است در هنگام خواب (که آن هم دارای طبیعت سرد است)، مستعد سکته مغزی می‌کند.

I Love Fruits &cocktails


ارسال شده در خامه ها ، پنیرها ولبنیات | پاسخ دهید: