مخلوط سیرو لیموترش گرفتگی رگها را بر طرف می کند (سم زدایی)

اگر دچار گرفتگی رگ های قلبی شده اید، نیازی به عمل قلب باز ندارید، زیرا گرفتگی رگ ها پس از این، شما را آزار نخواهد داد. فقط کافی است، روزی نصف استکان (معادل ۳۰ سی سی) از این نوشیدنی غلیظ و طبیعی را میل نمایید تا مشکل تان به کلی برطرف گردد.
اگر دچار گرفتگی رگ های قلبی شده اید، نیازی به عمل قلب باز ندارید، زیرا گرفتگی رگ ها پس از این، شما را آزار نخواهد داد. فقط کافی است، روزی نصف استکان (معادل ۳۰ سی سی) از این نوشیدنی غلیظ و طبیعی را میل نمایید تا مشکل تان به کلی برطرف گردد.
افرادی که مشکل چربی خون بالا دارند و میزان کلسترول بد (ldl) در آنها بالاست و رگ های بدن آنها در اثر رسوب چربی ها دچار گرفتگی شده است ، پس از مصرف این محلول می توانند شب ها بدون پریشانی خاطر، خواب راحت و آسوده ای داشته باشند.
همچنین مصرف این محلول، برای کسانی که سایش دندان (دندان قروچه) و یا جرم دندان دارند، مفید است.
طرز تهیه:
۳۰ عدد حبه ی سیر را پوست بگیرید و همراه با ۵ عدد لیمو ترش (شیرازی) با پوست که قبلا هسته های آنها را گرفته اید، در هم زن (میکسر) بریزید. پس از آن که همه ی محتویات در میکسر له شد، با یک لیتر آب مخلوط نموده و بجوشانید (نکته ی مهم: فقط و فقط، یک بار جوش بخورد).
پس از سرد شدن، آن را از صافی رد نمایید و محتویات را داخل یک شیشه بریزید و در یخچال نگهداری کنید.
طرز مصرف:
روزانه نصف استکان از این نوشیدنی (به اختیار خودتان قبل یا بعد از غذاهای اصلی) را میل نمایید. پس از گذشت سه هفته ، احساس جوانی و شادابی در تمام وجودتان قابل لمس خواهد بود، زیرا تمامی گرفتگی های رگ های بدن و سایر عوارض آن مثل دید کم و سنگینی گوش برطرف خواهد شد.
به یاد داشته باشید، بعد از مصرف یک دوره ی سه هفته ای، باید هشت روز استراحت کرده و سپس دومین دوره ی مصرف سه هفته ای را شروع کنید. به این ترتیب یک تاثیر مطلوب را تجربه خواهید کرد. این دوره ی درمان ارزان و بی ضرر را می بایست هر ساله تکرار کنید.
البته باید گفت که با خوردن این نوشیدنی، هیچ کس بوی نامطلوب سیر را از شما احساس نخواهد کرد.
(اگر مشکل قلبی دارید، بهتر است قبل از مصرف این مخلوط با پزشک خود مشورت کنید).

ﺑﻮی ﺳﯿﺮ :
ﺑﺎ ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳﯿﺮ را ﺣﺲﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ( اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ) .
  ﺧﻮاصﺷﺮﺑﺖ:
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶﺳﯿﺮ و ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش، ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮد را ﭘﺲاز ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . اﻓـﺮادی
ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻠﺴﺘﺮل ﺑﺪ ( LDL ) ﺑﻮده و رگﻫﺎی آﻧﻬﺎ رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﮕـﯽ دارد و ﯾـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣـﺸﮑﻞ
ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن دارﻧﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ؛ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺪون ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاب راﺣﺖو آﺳﻮده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ، ورزشﭘﺮداﺧﺘﻪ ، زﯾﺮا اﻧﺴﺪاد رﮔﻬﺎی آﻧﻬﺎ ، ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻋﺼﺎره را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺶدﻧﺪان ( دﻧﺪان ﮐﺮوﭼﻪ ) داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺟﺮم دﻧﺪان
دارﻧﺪ ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ . در آﺧﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺮ را ﭘﻮﺳﺖﺑﮑﻨﯿﺪ ، در ﮐﺎﺳﻪ ای آب رﯾﺨﺘـﻪ
و ﭘﺲاز آن ﭘﻮﺳﺖﺳﯿﺮ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .

******
* اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐاز ﺳﺎﯾﺖداﻧﺸﮑﺪه ی ﭘﺰﺷﮑﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه ارﻻﻧﮕﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ :
( http://www.uni-erlangen.org )
ﺑﺮداﺷﺖو ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖﮐﻪ ؛ داﻧﺸﮕﺎه ارﻻﻧﮕﻦ ( University of Erlangen ) در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ی ﺑﺎوارﯾـﺎ ،
در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ .

هشدار :کسانیکه فشار خون پایین ویا ناراحتی معده دارند بهتر است با احتیاط یا با مشورت  پزشک خود مصرف کنند . چون ممکن است فشار را پایین بیاورد ویا باعث ناراحتی  بیشتر معده  شود.

این نوشته در اخبار تغذیه, تجربه, دانستنی ها و ویتامین ها ،داروها ،سلامت وپوست،ماسک ها، خواص مواد غذایی، گیاهان دارویی ،مرکبات , زیبایی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

39 پاسخ به مخلوط سیرو لیموترش گرفتگی رگها را بر طرف می کند (سم زدایی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *